Fisioteràpia i rehabilitació

Identifica els problemes, estableix els objectius i defineix el tractament de fisioteràpia en l’aspecte preventiu, de manteniment i terapèutic. Informa i implica a la persona usuària, els seus familiars o persona de referència, dels objectius a assolir, tenint en compte les seves capacitats i necessitats quan a la funcionalitat. Aplicar els tractaments i les tècniques adients de fisioteràpia , de manera individual o grupal.

 

Fisioteràpia en activitats de teràpia ocupacional

Entrenar, reeducar i establir pautes d’intervenció en les àrees ocupacionals (automanteniment, productivitat i temps lliure) per prevenir i millorar les disfuncions ocupacionals. Reforçar, mantenir i millorar els dèficits específics dels components d’execució (sensoriomotriu, cognitiu i psicosocial), mitjançant l’anàlisi i l’aplicació d’ocupacions seleccionades. Valorar, assessorar, entrenar, adaptar i fer el seguiment de les ajudes tècniques i/o adaptacions (cadira de rodes, ajudes a les transferències, adaptacions d’utensilis, de vestits, etc.), en coordinació amb l’equip interdisciplinari. Adaptar l’entorn a les necessitats de les persones usuàries per facilitar el seu màxim nivell d’autonomia (supressió de barreres arquitectòniques, prevenció de caigudes i riscs, ergonomia, etc. ), en coordinació amb l’equip interdisciplinari.